หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างเทศบาลตำบลโกรกพระ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโกรกพระ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโกรกพระ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - ระเบียบปฏิบัติอื่น
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสารในเทศบาล
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - สนทนาในเทศบาล ไฟล์แนบ
    - กระดานถาม-ตอบ
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ
    - เว็บไซต์เทศบาลตำบลโกรกพระ
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6