หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
    - ประกาศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
    - ช่องทางร้องเรียนทาง facebook
    - ช่องทางร้องเรียนทาง Line
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    - ประกาศขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
    - ช่องทาง Facebook
    - ช่องทาง Line
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    - ผลสำรวจ
    เว็บบอร์ด
    - กระดานถาม-ตอบ
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ
    - กิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาล
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
    - ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุตริต
    - กิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 
   1      2      3     (4)     5      6