หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2564
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    กิจกรรม
    - ประกาศ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบลโกรกพระ
    - ประกาศ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (62-65)
    - แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564
  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานปี 64 (รอบ 6 เดือน)
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงานปี 63 (รอบ 12 เดือน)
 
   1      2      3      4     (5)     6