หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
    - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    - ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือประชาชน
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโกรกพระ
  o17 E-Service ไฟล์แนบ
    - แบบฟอร์มแจ้งเหตุฝาท่อ/รางระบายน้ำชำรุด
    - แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่
    - แบบฟอร์มการแจ้งไฟฟ้าชำรุด
 
   1     (2)     3      4      5      6