หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานประมาณการรายรับ
    - ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2
    - ประกาศวันเวลาตรวจรับงานจ้างฯ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    - ข่าวสารในเทศบาล : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ข่าวสารในเทศบาล : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ
    ประกาศจากระบบ e-GP
    - ประกาศจากระบบ E-GP
    - (สำเนา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
    - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ
    - แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ไฟล์แนบ
    - การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ไฟล์แนบ
    - การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ไฟล์แนบ
    - การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรตามสายงาน ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
 
   1      2     (3)     4      5      6