หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การใช้จ่ายเงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ การใช้จ่ายเงินสะสม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)