หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งการกำหนดและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556