คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


2การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


3การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21


4การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2


5การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


6การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


7การรับชำระภาษีป้าย


8การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


9การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10