หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 


นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองคลัง
 


นางสาวณัชชารินทร์ โยคี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสุภาพร สว่างศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวธัญญ์นรี เพียรธรรมดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายชวลิต คันธหัตถี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวขวัญมนัสฐ์ เข็มวัน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556